NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat Szigligeti Ivett és Alveola Kft. által kezelt, karbantartott Instagram oldalakon futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

1. Kik vehetnek részt a játékban?

  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

  Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

  A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  2. A játék időtartama, menete

  A játék időtartama: 2023. október 27. – 2023. november 1. (23:59)

  Nyertesek száma: 3 fő

  A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolással történik, a résztvevők közül. A nyeremény a 3 főnek egy-egy X-Epil ajándékcsomag:

  1. csomag:

  • X-Epil Intimo Intim törlőkendő – sensitive 20db
  • X-Epil Intimo Intim mosakodógél – sensitive 400ml
  • X-Epil Szőrtelenítő krém zabtejjel 100g
  • X-Epil Hidratáló gélgyantacsíkok hialuronnal arcra – 20db
  • X-Epil Hidratáló gélgyantacsíkok hialuronnal testre – 20db
  • X-Epil Silky Smooth 4 cserélhető fejes női borotva 4 pengés

  2.csomag:

  • X-Epil Intimo Intim törlőkendő 20db
  • X-Epil Intimo Intim mosakodógél 400ml
  • X-Epil Szőrtelenítő krém 75ml
  • X-Epil Prémium lágy gélgyantacsíkok érzékeny bőrre arcra – 12db
  • X-Epil Prémium lágy gélgyantacsíkok érzékeny bőrre testre 20db
  • X-Epil Érzéki síkosító gél eperízű 100ml

  3.csomag:

  • X-Epil Intimo Intim mosakodógél Fresh 250ml
  • X-Epil Érzéki síkosító gél Natural Sensitive 100ml
  • X-Epil SOS Szőrbenövést megelőző folyadék 75ml
  • X-Epil Szőrtelenítés utáni nyugtató gél 100ml
  • X-Epil Intimo Intim gél 100ml
  • X-Epil Silky Fresh 3 pengés eldobható borotva 4db

  Sorsolás és eredményhirdetés: 2023. november 2.  csütörtök 18:00.

  3. A játék menete:

  Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a @ivett_szigligeti és @xepil_hungary Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia: kedvelni a nyereményjáték felhívás posztját, bekövetni a @ivett_szigligeti, valamint az @xepil_hungary instagram oldalt, valamint a komment szekcióban megjelölni, hogy melyik dobozt választaná az 1-es, 2-es vagy 3-as dobozt.

  A nyerteseket, akik teljesítették a játék összes feltételét véletlenszerűen választjuk ki.

  4. Nyeremények, nyertesek

  A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

  A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: https://lukky.app/

  A nyertes nevét a Szervező Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

  Pótnyerteseket hirdetünk.

  A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

  ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;

  ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

  ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

  5. Nyertesek értesítése

  A nyertesekkel Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a @ ivett_szigligeti Instagram oldalon is közzétesszük.

  Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

  Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

  A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Instagram üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

  A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a 2023. november 2-ai eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon belül postázza a nyertesnek.

  6. A Szervező felelőssége

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  7. Adatkezelés és adatvédelem

  7.1 Tájékoztatás

  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertesek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

  A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

  Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

  A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

  Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

  Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

  7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

  hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

  feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

  A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

  8. Kizárás

  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

  9. Vegyes rendelkezések

  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

  Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A nyereményjáték teljeskörű szervezője az Alveola Kft. és Palácsik Lilla és az A nyereményeket biztosító cégek és márkák semmilyen felelősséggel nem tartoznak a nyereményjátékkal kapcsolatban.

  2023.10.27.